Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ PAŇA

 27.05.2020

                                                       Rozhodnutie zriaďovateľa

o otvorení materskej školy (MŠ)

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020  ktorým sa  s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.  

Obec Paňa ako zriaďovateľ  materskej školy

rozhodla od 1. júna 2020 otvoriť

 materskú školu pre deti materskej školy

a v spolupráci s riaditeľstvom MŠ stanovuje nasledovné

 1. Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020:
 1. Rozhodnutie zákonných zástupcov o umiestnení dieťaťa do školy, do konca školského roka 2019/2020 je dobrovoľné.
 2. Zákonní zástupcovia podajú svoje rozhodnutie o umiestnenie dieťaťa MŠ do konca školského roka 2019/2020  v termíne najneskôr do 25. mája 2020 (vrátane)
 1. Elektronicky na faceboouskej stranke MŠ
 2. V písomnej forme do poštovej schránky MŠ (umiestnená pri vchode OcU).

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!

 1. Zákonní zástupcovia sú povinní oboznámiť sa s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020 v zmysle nasledovných pokynov a pokynov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 2. Zákonní zástupcovia budú dodržiavať a akceptovať pokyny vydané zriaďovateľom a riaditeľom MŠ.
 3. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 4. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

 1. Osobitné podmienky a režim pre materskú školu
 1. Zriaďovateľ spolu s riaditeľom MŠ vykoná výber detí do MŠ zohľadňujúc: záujem zákonných zástupcov  a počet prihlásených detí, miestne podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti školy.
 2. Zriaďovateľ umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia týchto kritérií
 1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 2. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
 3. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 4. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
 5. ďalšie kritériá určené zriaďovateľom (napr. skutočnosť či ďalší súrodenci dieťaťa budú zároveň navštevovať aj základnú školu,  deti zamestnaných rodičov)
 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré nebudú môcť byť umiestnené do materskej školy budú o tejto skutočnosti upovedomení do 28. mája 2020.
 2. Materská škola bude v prevádzke denne od 7oo do 16oo hod. 
 3. Deti budú rozdelené do skupín v počte najviac po 15 detí. 
 4. Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby ich deti do materskej školy, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10rokov.
 5. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) materská škola dieťa nepreberie.
 6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 7. Zákonný zástupca denne podpisuje „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.“
 8. Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + zo sebou jedno náhradné rúško v hygienickom obale.

Podrobné pokyny a podmienky pre materské školy stanovené ministerstvom ako aj potrebné tlačivá  (vyhlásenie a prehlásenie)  sú k dispozícii tu:       

 vyhlásenie o zdrav. stave

 prehlásenie zákonného zástupcu

V Pani 25. mája 2020                                                     

                                                                                                                Ing. Milan Korenči

                                                                                                                  starosta obce1 2 3