Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Cirkev

V miestnom kostole býva svätá omša každú nedeľu o 09.30 hod. V pracovnom týždni býva svätá omša vo štvrtok popoludní, čas konania sa upravuje v závislosti od ročného obdobia.

Katolícka cirkev v Pani bola už od dávnych čias spätá s farnosťou vo Veľkom Cetíne. Farský obvod tejto farnosti v podstate až do začiatku 20. storočia bol takýto: Veľký Cetín, Malý Cetín, Paňa.

V obci stojí podnes barokový kostol s patrocíniom všetkých svätých. Bol postavený v roku 1722. Je to jednoloďová stavba s východným a západným polygonálnym uzáverom, tieto tvoria apsidu a chór kostola. Veža stojí po boku lode chrámu. Medzi druhým a tretím podlažím veže je zdvojená rímsa s drevenou kuželíkovou balustrádou. Interiér kostola je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Strecha lode je kupolovitá. V chráme je hlavný oltár s obrazom všetkých svätých zo začiatku 18. storočia.

Bočné oltáre sú asi z 20. rokov 18. storočia v tvare barokovej stĺpovej architektúry, do ktorej sú vložené obraz Panny Márie a Kalvárie (na ľavom oltári) a sv. Františka a Panny Márie s Ježiškom (na pravom oltári). Kazateľnica je z čias výstavby chrámu, má stočené drevenné stĺpiky a postavy štyroch evanjelistov. V chráme je krstiteľnica ozdobená stromom poznania. Na jej vrchnáku je klasicistické súsošie zobrazujúce krst Krista. Okrem spomenutých umeleckých prác je v kostole aj obraz Panny Márie z polovice 19. storočia, obraz sv. trojice, maľba na plechu, maľovaní svätí na oknách a klasicistický náhrobok z roku 1837. Kostol bol renovovaný  v rokoch 1876,1932 až 1933, 1965, 1994 a posledná oprava väčšieho rozsahu bla v roku 2007. Dnešné maľby, farebné okná aj organ pochádzajú z rokov 1932 až 1933 a zvon z roku 1929.

V zadnej časti kostola je prístavba s kryptou s nápisom „Nobilis familiau Lakits MDCCCLXXXIV.“ Tu sú uložené od roku 1884 telesné pozostatky Lakitsovcov, jedných z najbohatších rodín v 19. storočí v Pani. Tesne pred kostolom sú uložené telesné pozostatky predialistov Szanthoovcov, Deákovcov, pod dubami poblíž pomníka padlých hrdinov je možné vylúštiť meno Bogyo a najstaršieho z Pallyovcov, ktorý zomrel v roku 1791. Trochu vyššie pod dubami oproti krypte Lakitsovcov z epitafu je možné vylúštiť Baloghovcov, Kochanovszkovcov, Juhászovcov, Ferenczyovcov. Ďalší predialisti (pravdepodobne Fazikašovci) boli pochovaní v priestoroch terajšieho domu smútku. Nápadne vyčnieva vysoký kríž s ukrižovaným Kristom, kde v krypte odpočívajú najmladší Szántoovci. Pri východe z cintorína vpravo je osamotený hrob, ktorý je pamätníkom padlých hrdinov.

Okrem katolíkov sa v obci najmä v druhej polovici 19. storočia vyskytovala výrazná komunita Židov. Jedným z mála dokladov o ich existencii sú matriky kedysi uložené v sídlach židovského matričného obvodu v Nitre a Šuranoch. Sú z rokov 1843 - 1942, dnes sú v štátnom archíve v Ivánke. Schématizmus ostrihomského arcibiskupstva z roku 1836 uvádza celkove 731 katolíkov a 17 židov, zo 40. rokov 19. storočia 32 Židov.Z obdobia existencie veľkocetínskej farnosti sa zachovalo viacero historických dokumentov, napr. matriky narodených, sobášených a zomrelých z rokov 1804 - 1895. Je v nich možné nájsť množstvo zaujímavých poznatkov k rodokmeňom predchodcov dnešných obyvateľov Pane. Sú tu dôkazy o živelných pohromách a chorobách, sociálnom postavení jednotlivých obyvateľov. Matriky sú dnes uložené v štátnom oblastnom archíve v Ivánke pri Nitre.

Predpokladá sa, že aj pred rokom 1722, kedy bol kostol postavený, existoval menší boží stánok, avšak okrem údajov už uvedených, bližšie informácie nemáme.

Tak ako každá obec aj Paňa má (mala) na všetkých prístupových cestách pomníky s náboženskou tématikou. Uchovali sa a sú v dobrom stave na hranici chotára smerom do Vrábeľ Ukrižovaný Kristus, v obci pri moste Sv. Ján Nepomucký, takmer na konci obce smerom na Žigárd Panna Mária, v chotári obce smerom od Golianova stála a v 60. rokoch minulého storočia bola zničená sedembolestná Panna Mária (v roku 1989 bola nahradená kovovým stojanom), smerom na Paniheď Matka Božia. Na Žigárde pod vinicami bola kaplnka zasvätená Sv. Urbanovi (Urbanko). Vysvätenie sa udialo 19. 4. 1863 a vykonávali sa tam bohoslužby ešte v 50. rokoch minulého storočia. Žiaľ, v 60. - 70. rokoch minulého storočia pri likvidácii viníc bol tento boží stánok zničený, zvon ukradnutý (pôdorys objektov asi 3 x 6 m). V chotári smerom na Klasov bol na strome zavesený železný kríž zv. „Hrdzavý Kristusko“.