Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Správne konania ochrany prírody a krajiny

 • Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejniť na svoje internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
 • V prípade obce Paňa ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Paňa.
 • Túto povinnosť obec Paňa bude plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
 • Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie.
 • Súčasťou uvedenej informácie bude  údaj o lehote, ktorú obec Paňa určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.
 • Zverejnené informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
 • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
 • predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
 • podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
 • písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené obci Paňa, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
 • V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať obci Paňa  v uvedenej lehote.

Písomne na adresu:

Obec Paňa, č. 26, 951 05 Paňa
Elektronicky na email: obec.pana@gmail.com

Oznamy o výrube - správne konanie: